Мэдээ, Windows, Word

Бичсэн текстийг олон баганад хуваах.

Word дээр хоёр, гурван баганад хувааж текст бичих шаардлага гарч байсан болов уу.
Энэ удаад хэрхэн олон баганад хуваах талаар заах болно.