Мэдээ, Windows, Word

БИЧСЭН ТЕКСТИЙН БҮХ ҮСГИЙГ ТОМ БОЛГОХ

Microsoft Office Word дээр бичсэн текстийг бүх үсгийг нь хэрхэн том болгох талаар заах болно.