Windows, Word

Бичсэн текстийн форматыг хуулах

Word дээр нэг тохируулсан текстийн форматыг цаашид олон дахин хуулж хэрэглэх талаар заана.