Мэдээ, Windows, Word

Бичсэн текстийн эхний үсгийг том болгох

Microsoft Office Word дээр бичсэн текстийн эхний үсгийг том хэрхэн том болгох талаар заах болно.