Мэдээ, Windows, Word

Header болон Footer-г ашиглаж сурах

Word дээр дээд талын хоосон зай болох Header, доод талын хоосон зай болох Footer-т текс болон зураг оруулах талаар тайлбарлана.