Мэдээ

Код бичих чадвараа сорьж үзье.

Өөрийн чадвараа олон улсын программистуудтай харьцуулах atcoder сайт дээр хэрхэн ажиллах талаар танилцуулж байна.

Atcoder вэб хуудас: https://atcoder.jp/

Бичлэг дээр бодож байгаа бодлогын линк: https://atcoder.jp/contests/abc145/ta…