(WORD) Хуудсанд дугаар оруулах

“Microsoft Word” дээр бичиг баримтын хуудасны дугаарыг хэрхэн оруулах талаар заах болно.

Таньд таалагдсан бол “Like” болон “Share” хийж өгнө үү.

(EXCEL) EVEN болон ODD функцийг хэрэглэх заавар

Microsoft Office Excel програмын EVEN болон ODD функцийг хэрхэн ашиглах вэ?

EVEN нь сонгосон тооны хамгийн ойрхон тэгш тоог буцаадаг функц, харин ODD нь сонгосон тооны хамгийн ойрхон сондгой тоо буцаадаг функц юм.

Функцийн бичлэг:

=EVEN(тоо)

=ODD(тоо)

Доорх бичлэгээс дэлгэрэнгүй үзнэ үү.

Таньд таалагдсан бол “Like” болон “Share” хийж өгнө үү.

(EXCEL) COUNTIF болон COUNTIFS функцийг хэрэглэх заавар

Microsoft Office Excel програмын COUNTIF болон COUNTIFS функцийг хэрхэн ашиглах вэ?

COUNTIF болон COUNTIFS нь сонгосон нүднүүдийг нөхцөлтэйгээр тоолдог функц юм.

COUNTIF функц нь ганцхан нөхцөлтэйгээр нийлбэрийг олдог бол COUNTIFS функц нь олон нөхцөлтэйгээр тоолдог юм.

Функцийн бичлэг:

=COUNTIF(өгөгдөл, нөхцөл)

=COUNTIFS(өгөгдөл1, нөхцөл1, өгөгдөл2, нөхцөл2, …)

Доорх бичлэгээс дэлгэрэнгүй үзнэ үү.

Таньд таалагдсан бол “Like” болон “Share” хийж өгнө үү.

(EXCEL) LARGE болон SMALL функцийг хэрэглэх заавар

Microsoft Office Excel програмын LARGE болон SMALL функцийг хэрхэн ашиглах вэ?

LARGE нь сонгосон өгөгдлөөс их талаасаа дурын байр эзэлж байгаа тоог авах боломжтой функц юм.

SMALL нь сонгосон өгөгдлөөс бага талаасаа дурын байр эзэлж байгаа тоог авах боломжтой функц юм.

Функцийн бичлэг:

=LARGE(өгөгдөл, байр)

=SMALL(өгөгдөл, байр)

Доорх бичлэгээс дэлгэрэнгүй үзнэ үү.

Таньд таалагдсан бол “Like” болон “Share” хийж өгнө үү.

(EXCEL) MAX болон MIN функцийг хэрэглэх заавар

Microsoft Office Excel програмын MAX болон MIN функцийг хэрхэн ашиглах вэ?

MAX функц нь сонгосон өгөгдлөөс хамгийн их утгыг буцаадаг бол харин MIN нь сонгосон өгөгдлөөс хамгийн бага утгыг буцаадаг функц юм.

Функцийн бичлэг:

=MAX(тоо1, тоо2, …, тоо255)

=MIN(тоо1, тоо2, …, тоо255)

Доорх бичлэгээс дэлгэрэнгүй үзнэ үү.

Таньд таалагдсан бол “Like” болон “Share” хийж өгнө үү.

(EXCEL) MAXA болон MINA функцийг хэрэглэх заавар

Microsoft Office Excel програмын MAXA болон MINA функцийг хэрхэн ашиглах вэ?

MAXA нь сонгосон өгөгдлөөс хамгийн их утгыг буцаадаг бол MINA нь сонгосон өгөгдлөөс хамгийн бага утгыг буцаадаг функц юм.

MAXA болон MINA функц нь MAX болон MIN функцүүдээс ялгаатай тал нь ямар нэгэн тэмдэгт, бичсэн үг, өгүүлбэрийг 0 гэсэн утга болгож дундаж бодохдоо тооцдог ялгаатай. Мөн ‘TRUE’ гэсэн утгыг 1 , ‘FALSE’ гэсэн утгыг 0 гэж тус тус авч үздэг.

Функцийн бичлэг:

=MAXA(өгөгдөл1, өгөгдөл2, …, өгөгдөл255)

=MINA(өгөгдөл1, өгөгдөл2, …, өгөгдөл255)

Доорх бичлэгээс дэлгэрэнгүй үзнэ үү.

Таньд таалагдсан бол “Like” болон “Share” хийж өгнө үү.

(EXCEL) SUMSQ функцийг хэрэглэх заавар

Microsoft Office Excel програмын SUMSQ функцийг хэрхэн ашиглах вэ?

SUMSQ нь сонгосон тоонуудын квадратуудыг хооронд нь нэмээд гарсан нийлбэрийг буцаадаг функц юм.

Функцийн бичлэг:

=SUMSQ(тоо1, тоо2, …, тоо255)

Доорх бичлэгээс дэлгэрэнгүй үзнэ үү.

Таньд таалагдсан бол “Like” болон “Share” хийж өгнө үү.

(EXCEL) INT функцийг хэрэглэх заавар

Microsoft Office Excel програмын INT функцийг хэрхэн ашиглах вэ?

INT функц нь сонгосон тоо нь бутархай тоо байвал цэгээс хойшхи тоог шууд арилгадаг функц юм.

Функцийн бичлэг:

=INT(тоо)

Доорх бичлэгээс дэлгэрэнгүй үзнэ үү.

Таньд таалагдсан бол “Like” болон “Share” хийж өгнө үү.

(EXCEL) SIGN функцийг хэрэглэх заавар

Microsoft Office Excel програмын SIGN функцийг хэрхэн ашиглах вэ?

SIGN функц нь сонгосон тоо нь нэмэх утгатай байна уу хасах утгатай байна уу гэдгийг тодорхойлдог функц юм.

Нэмэх утгатай байвал 1 гэсэн утга буцаана. Хасах утгатай байвал -1 харин 0 байвал 0 гэсэн утга буцаах болно.

Функцийн бичлэг:

=SIGN(тоо)

Доорх бичлэгээс дэлгэрэнгүй үзнэ үү.

Таньд таалагдсан бол “Like” болон “Share” хийж өгнө үү.

(EXCEL) RANK.EQ функцийг хэрэглэх заавар

Microsoft Office Excel програмын RANK.EQ функцийг хэрхэн ашиглах вэ?

RANK.EQ нь сонгосон өгөгдлүүд дотор байгаа тоог их болон багаасаа хэддүгээр байр эзэлж байгааг харуулдаг функц юм.

Функцийн бичлэг:

=RANK.EQ(сонгосон тоо, бүх өгөгдөл, ихээсээ болон багаасаа эрэмбэлэхийг сонгоно)

Доорх бичлэгээс дэлгэрэнгүй үзнэ үү.

Бичлэгдээр хэрэглэж байгаа ‘$’ тэмдэгтийг хэрхэн хэрэглэхийг доорх линкээр орж үзнэ үү.
(EXCEL) ‘$’ тэмдэгтийг хэрхэн хэрэглэх ве?

Таньд таалагдсан бол “Like” болон “Share” хийж өгнө үү.

Blog at WordPress.com.

Up ↑