Компьютер, Мэдээ

Дэлгэц дээр харагдаж байгаа шиг яагаад хэвлэгдэж гардаггүй вэ?

Дэлгэц дээр өнгө илэрхийлэх болон хэвлэж гаргахад өнгө илэрхийлэх нь хоёр өөр аргаар илэрхийлэгддэг.

Эдгээрийн ялгаа яагаад өөр байдаг, RGB болон CMYK-ийн ялгааг доорх бичлэгээс үзнэ үү.

 

 

Мэдээ, Windows, Word

Page break гэж юу вэ?

Word дээр баримт бичиг боловсруулах үед заавал шинэ хуудасны эхэнд тухайн текстийг байрлуулах шаардлага гардаг байх.
“Page break”-г ашигласнаар энэ асуудлыг амархан шийдэх боломжтой.